TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
AYVACIK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
Köy/Mah. Mevkii Ada Parsel Yüzölç. (m²) Haz.His. Cinsi İmar Durumu Tahmini 
Bedel (TL)
Geç.Teminat
Bedeli(TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1-Balabanlı Orta Tepe 151 4 427,26 Tam Dam ve Tarla Tarım Alanı* 26.000,00 5.200,00 28.07.2016 09.00
2-Koyunevi Köyiçi 171 3 172,58 Tam Hali Arazi Köy Yerleşik Alanı* 8.650,00 1.730,00 28.07.2016 10.00
3-Tabaklar Köyiçi 149 2 675,51 Tam Ham Toprak Kırsal Yerleşik Alanı* 15.000,00 3.000,00 28.07.2016 11.00
       Yukarıda nitelikleri belirtilen 3 adet taşınmaz malın satış ihalesi yukarıda belirtilmiş olan tarih ve saatlerde Ayvacık Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle yapılacaktır.
1- İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Ayvacık Malmüdürlüğü, Milli Emlak Servisi’nde bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
 
a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (İkametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi)
 
b)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
 
c)Gerçek kişilerin TC Kimlik numarası ile nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını,
 ç)Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
(Geçici teminatın bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27.maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

 d) İhaleye gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname,
 
e)  Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
ihale komisyonuna getirmeleri gerekmektedir.

3- Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve diğer belgelerle birlikte ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına şarttır. Postadaki gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon sorumlu tutulamaz.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Taşınmaz malların satışından KDV alınmayacaktır.

*1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında ayrıldığı amaçtır.  

Bilgi İçin: http//www.milliemlak.gov.tr, 0 286 712 10 69