T.C.
AYVACIK KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
 
İHALE İLANI
 
            Ayvacık İlçesi Muhtelif Köy İçi Yolları ve Meydanlarına Kilitli Beton Parke Taş Temini ve Döşenmesi Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18.maddesi gereği Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1- İdarenin                            :
a) Adı ve Adresi                    : Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
                                                  Başkanlığı- Ümmühan Mah.Tok Cad.No: 23 AYVACIK
b) Telefon ve Faks                 :  Telefon  : 712 10 07-5  Faks  : 712 38 41
2- İhale Konusu Yapım İşi  :
a)İşin Adı                               : Muhtelif Köy İçi Yolları ve Meydanlarına Kilitli Beton Parke Taş   
                                                 Temini ve Döşenmesi Yapım İşi
b) Niteliği-Türü-Miktarı         : Ayvacık İlçesi 32 Adet Köye toplam 18.000 m² Kilitli Beton
                                                 Parke Taş Temini ve Döşenmesi,                                                               
 c) Yapılacağı Yer                  : Pınardere 1.000 m², Kösedere bağlısı Çamoba Mah 500 m²,    
                                                 Kösedere bağlısı Karbastı Mah. 500 m², Gülpınar 1.000 m²,
                                                 Gülpınar bağlısı Kızılkeçili Mah.500 m², Naldöken 500 m²
                                     Sapanca 500 m², Korubaşı 500 m², Paşaköy 1.000 m², Kulfal 500
                                     m²,  Yukarıköy bağlısı Aşağıoba Mah. 500 m²,  Çamkalabak 500 m²,
                                                 Çamkalabak bağlısı Kaşkaya Mah. 1.000 m², Adatepe bağlısı
                                                Adatepebaşı Mah. 500 m², Küçükçetmi 500 m², Güzelköy 500 m²,
                                                Taşağıl 500 m², Ahmetler 500 m², Akçin 500 m², Sazlı 500 m²,  
                                                Bahçedere 500 m², Nusratlı 500 m², Tartışık 500 m², Süleymanköy
                                                500 m², Yeniçam 500 m², Arıklı 500 m², Kırca 500 m², Dibekli 500
                                                m², Tuztaşı 500 m², İlyasfakı 500 m², Erecek 500 m² ve Tamış 1.000
                                                m² olmak üzere toplam 18.000 m²
d) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5(beş) gün içinde yer
                                                 teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
e) İşin Süresi                          : Yer Tesliminden itibaren 90(Doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin                             :
a) Yapılacağı Yer                   : Ayvacık Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarih ve Saat                      : 28.12.2018 Cuma Saat : 11.00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler:
       İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri sunmaları gerekir:
4.1.1 Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi,
4.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,                                                                                                                                                                   
- Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir Belge,                                       
- Tüzel Kişi olması halinde mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair Belge,
 
4.1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,         
 
4.1.4 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11.maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12.maddesi (ihaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleri taşımadığına ilişkin Taahhütname,
 
4.1.5 İhale dokümanının satın alındığına dair Belge ya da Banka Dekontu (İhale dokümanı Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve aynı adresten 500,00-TL’ ye temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.İhale Dokümanı bedeli Ziraat Bankası Ayvacık Şubesi TR15 0001 0003 2409 5787 0150 01 nolu hesaba yatırılacaktır.)
 
4.1.6 İş Deneyim Belgesi, ( Bu ihalede benzer iş olarak Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) Altyapı İşleri 5. Grup : V.Karayolu işleri ( alt yapı+ üst yapı) grubu işler ve Parke Taş Yapım İşi kabul edilecek olup, teklif edilen bedelin en az %50’ si kadar İş Deneyim Belgesi sunulmalıdır. İnşaat Mühendisliği Diploması İş Deneyimi olarak kabul edilecektir.)
 
4.1.7 İdari Şartnamede belirtilen Geçici Teminat (Teklif edilen Bedelin %3’ü. Banka Hesap No: T.C Ziraat Bankası Ayvacık Şubesi TR 67 0001 0003 2409 5787 0150 35 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont)
 
4.1.8 Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu,(KHGB İhale Yönetmeliği 28.mad.gereği ayrı bir kapalı zarf içinde kaşeli ve imzalı olacaktır.)
 
4.1.9 Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli Vekaletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
 
4.1.10 Alt Yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi,
 
5- Teklifler İhale günü ihale saatine kadar Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına verilir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstekliler tekliflerini Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale üzerinde kalan istekli ile Birim Fiyat Bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
 
6- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir.
 
7- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince ihale yetkilisi yüklenicilerden yazılı yeni tekliflerini isteme yetkisine sahiptir.
 
8- Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhale bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. İdare ilgili Yönetmeliğin 34.maddesi doğrultusunda ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
                                                                                        Ayvacık Köylere Hizmet Götürme                         
                                                                                                       Birliği Başkanlığı