İHALE İLANI
 
AYVACIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
            Ayvacık İlçesine bağlı Köylerin çöplerinin toplanması amacıyla Çöp Toplama Personel Hizmeti Alımı İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18.maddesi gereği Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1- İdarenin                            :
a) Adı ve Adresi                    : Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
                                                  Başkanlığı- Ümmühan Mah.Tok Cad.No: 23 AYVACIK
b) Telefon ve Faks                 :  Telefon  : 712 10 07-5  Faks  : 712 38 41
2- İhale Konusu Yapım İşi  :
a)İşin Adı                               : Çöp Toplama Personel Hizmeti Alımı İşi.
b) Niteliği-Türü-Miktarı         : Birliğe ait 2 adet çöp toplama aracı ile köylerin çöplerinin
                                                 toplanması konularında çalışma yapılacak olup;  personel
                                                 çalıştırmaya dayalı hizmet alımı işidir.(Ekip 4 düz (beden) işçi ve
                                                 2 kamyon şoföründen oluşacaktır.)
                                                  
c) Yapılacağı Yer                   : Ayvacık İlçesi Köyleri
d) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5(beş) gün içinde yer
                                                 teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
e) İşin Süresi                          : Yer Tesliminden itibaren 180(yüzseksen) takvim günüdür.
 
3- İhalenin                             :
a) Yapılacağı Yer                   : Ayvacık Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarih ve Saat                      : 11/01/2019 Cuma Saat: 15:00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler:
       İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri dahilinde sunmaları gerekir:
4.1.1 Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi,
4.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,                                                                                                                                                                   
- Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir Belge,                                       
- Tüzel Kişi olması halinde mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair Belge,
 
4.1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
  
-  Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
-  Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması durumunda, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,                                    
 
4.1.4 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11.maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12.maddesi (ihaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleri taşımadığına ilişkin Taahhütname,
 
4.1.5 İhale dokümanının satın alındığına dair Belge ya da Banka Dekontu (İhale dokümanı Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve aynı adresten 250,00-TL’ ye temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.)
 
4.1.6 İdari Şartnamede belirtilen Geçici Teminat (Teklif edilen Bedelin %3’ü) (Nakit yatıracaklar için Ziraat Bankası Ayvacık Şubesi banka hesap no: 9578701-5035)
 
4.1.7 Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu,
 
4.1.8 Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli Vekaletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
 
4.1.9 İhale konusu işte Alt Yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi,
 
5- Teklifler İhale günü ihale saatine kadar Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına verilir. İstekliler tekliflerini Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale üzerinde kalan istekli ile Birim Fiyat Bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
 
6- İhale dokümanında yer almayan hususlara ilanda yer verilmemiştir.
 
7- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince ihale yetkilisi yüklenicilerden yazılı yeni tekliflerini isteme yetkisine sahiptir.
 
8- Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhale bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. İdare ilgili Yönetmeliğin 34.maddesi doğrultusunda ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
                                                                                        Ayvacık Köylere Hizmet Götürme                         
                                                                                                       Birliği Başkanlığı
 
 
 
  • İhaleye teklif veren firmaların yetkilileri ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.
  • Bu iş için teklif verecek olan firmalar tekliflerini en geç 11/01/2019 Cuma günü saat 15:00’e kadar K.H.G.B. bürosuna elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Bu iş için İhale Dosya Bedeli 250,00-TL’ dır. Bedel, Ziraat Bankası Ayvacık Şubesi 9578701-5001 nolu hesaba yatırılacaktır.
  • İhale ilanı www.canakkale-ayvacik.gov.tr internet adresinde görülebilir.