T.C.
AYVACIK KAYMAKAMLIĞI
Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
İHALE İLANI
 
            Ayvacık İlçesi 200 Kişilik Pansiyon Yapım İşindeki Kusurlu İmalatların Tamamlatılması İşi KHGB İhale yönetmeliğinin 18.maddesi gereği Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
 
1-
BİRLİĞİN
 
 1. ADI
:
Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği
 1. ADRESİ
:
Ümmühan Mah. Tok Caddesi No:23 Ayvacık/ ÇANAKKALE
 1. TELEFON / FAKS
:
(286) 712 10 07-5 / 712 38 41
2
İHALE KONUSU İŞİN
 
 1. ADI
:
Ayvacık İlçesi 200 Kişilik Pansiyon Yapım İşindeki Kusurlu İmalatların Tamamlatılması İşi
 1. NİTELİĞİ, TÜRÜ, MİKTARI
:
İhale Dokümanında Belirtilen 200 Kişilik Pansiyon Yapım İşindeki Kusurlu İmalatların Tamamlatılması
 1. YAPILACAĞI YER
:
Ayvacık İlçesi
 1. İŞE BAŞLAMA TARİHİ
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde yer                                                               teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 1. İŞİN BİTİM TARİHİ
:
Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim  günüdür.
3-
İHALENİN
 
 1. YAPILACAĞI YER
:
Ayvacık Kaymakamlık Toplantı Salonu
 1. TARİHİ VE SAATİ
:
21.12.2018 / 11:00
 1. SON TEKLİF VERME YERİ VE SAATİ
:
Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar bizzat                                                                istekli, kanuni temsilcileri ve Tüzel kişilerde temsile yetkili                                                               kişiler tarafından Komisyon Başkanlığına verilir.
4-
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER
 
       İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
       a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.    
       b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
          1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
          2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
      c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
         1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
         2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      d) İdari Şartnamenin 5.3 üncü maddesinin (a), (b), (c),(ç),(d),(e),(f) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin (KHGB İhale Yönetmeliği 11.maddesi) taahhütname        
      e) En az teklif edilen bedelin % 50’si kadar iş bitirme/deneyim belgesi.    
      İş Bitirme/Deneyim belgesi; isteklinin, son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’i oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğin Resmi Gazete 11.06.2011 tarih ve 27961 sayı eki benzer iş gruplarında belirtilen B Grubu Üstyapı (Bina) İşleri III.  Grup işler ile benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği.
      f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
      g)  İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
      h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
      ı) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
      j) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
      k) İhale konusu işin tamamını ve bir kısmını Alt Yüklenicilere yaptırmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi.
      İstekliler istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Birlik Personeli tarafından ‘aslı idarece görülmüştür’ veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
5-
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-
İhale dokümanı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüz-TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (İhale Dokümanı bedeli Ziraat Bankası Ayvacık Şubesi TR15 0001 0003 2409 5787 0510 01 nolu hesaba yatırılacaktır.)
7-
İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir.
8-
Birlik ihalelerinde; Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliği hükümleri uygulanır.
9-
Teklifler ihale saatinden önce Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine elden teslim edilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
10-
İstekliler tekliflerini,  anahtar teslim götürü bedel üzerinden yapacak ve anahtar teslim sözleşme imzalanacaktır. KDV Hariç teklif verilecektir.
11-
İstekliler teklif edilen bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Teminat mektubu veya T.C Ziraat Bankası Ayvacık Şubesinin
 TR 67 0001 0003 2409 5787 0510 35 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont)
12-
Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
13-
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14-
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince ihale yetkilisi yüklenicilerden yazılı yeni tekliflerini isteme yetkisine sahiptir.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhale bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. İdare, ilgili Yönetmeliğin 34.maddesi doğrultusunda ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
KEYFİYET İLAN OLUNUR.
 
 
 
Ayvacık Köylere Hizmet  
                                                                                                       Götürme Birliği Başkanlığı