İHALE İLANI
 
AYVACIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
            Ayvacık İlçesi Paşaköy Köyü 25mx45m Halı Saha Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18.maddesi gereği Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1- İdarenin                            :
a) Adı ve Adresi                    : Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
                                                  Başkanlığı- Ümmühan Mah.Tok Cad.No: 23 AYVACIK
b) Telefon ve Faks                 :  Telefon  : 712 10 07-5  Faks  : 712 38 41
2- İhale Konusu Yapım İşi  :
a)İşin Adı                               : Paşaköy Köyü 25mx45m Halı Saha Yapım İşi.
b) Niteliği-Türü-Miktarı         : Proje ve Teknik Şartnameye uygun 1 adet 25mx45m halı saha yapımı
 
c) Yapılacağı Yer                   : Paşaköy Köyü-AYVACIK
d) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer
                                                 teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
e) İşin Süresi                          : Yer Tesliminden itibaren 45(Kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin                             :
a) Yapılacağı Yer                   : Ayvacık Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarih ve Saat                      : 02.10.2018   Salı Saat : 11.00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler:
       İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri ekinde sunmaları gerekir:
4.1.1 Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi,
4.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,                                                                                                                                                                   
- Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir Belge,                                       
- Tüzel Kişi olması halinde mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair Belge,
 
4.1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,         
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 
4.1.4 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11.maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12.maddesi (ihaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleri taşımadığına ilişkin Taahhütname,
 
4.1.5 İhale dokümanının satın alındığına dair Belge ya da Banka Dekontu (İhale dokümanı Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve aynı adresten 250,00-TL’ ye temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhalenin tekrarı halinde; ikinci defa ihaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunlu değildir.)
 
4.1.6 İş Deneyim Belgesi, ( Bu ihalede benzer iş olarak (B) Üstyapı (Bina) işleri kabul edilecek olup, teklif edilen bedelin en az %50’i kadar İş Deneyim Belgesi sunulmalıdır. İnşaat Mühendisliği Diploması İş Deneyimi olarak kabul edilecektir.)
 
4.1.7 İdari Şartnamede belirtilen Geçici Teminat (Teklif edilen Bedelin %3’ü)
(Nakit yatıracaklar için Banka Hesap No: Ziraat Bankası Ayvacık Şubesi 9578701-5035)
 
4.1.8 Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.(Teklif mektubu, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 28.maddesine uygun olarak iç zarfta verilecektir.)
 
4.1.9 Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli Vekaletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
 
4.1.10 İsteklinin işi yürütecek Teknik Personel için Teknik Personel Taahhütnamesi,
 
4.1.11 Alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi,
 
5- Teklifler 02.10.2018 tarih ve saat 11:00’a kadar Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosuna elden teslim edileceklerdir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstekliler tekliflerini Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir.İhale üzerinde kalan istekli ile Birim Fiyat Bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
 
6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin %6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için:Banka Hesap No : Ayvacık Ziraat Bankası 9578701-5035)
 
7-İhale dokümanında yer almayan hususlara ilanda yer verilmemiştir.
 
8- İhaleye teklif veren firmaların yetkilileri ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.
 
9- Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhale bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. İdare ilgili Yönetmeliğin 34.maddesi doğrultusunda ihale yapıp yapmamakta serbesttir.
 
Keyfiyet ilan olunur.
 
                                                                                        Ayvacık Köylere Hizmet Götürme                         
                                                                                                       Birliği Başkanlığı