T.C.
AYVACIK KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Ayvacık İlçesi Behram Köyü İçme Suyu Terfi Hattı İnşaatı Yapım İşi K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
 
1-  İdarenin
         a) Adresi: Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
             Ümmühan Mah. Tok Cad. No:23 Hükümet Konağı Kat:3 Ayvacık-ÇANAKKALE
         b) Telefon ve faks numarası: : 0 286 712 10 07 Dahili:5 – Fax: 0 286 712 38 41
         c) Elektronik posta adresi (varsa): ----
2- İhale Konusu Hizmetin
  1. Niteliği, türü ve miktarı: İhale dokümanında yer alan tür ve miktarda İçme Suyu Terfi Binası,
                                           1220 mt. Terfi Hattı İnşaatı, Terfi Makinası ve Bağlantı Parçaları
                                           Yapım İşi
   b) Yapılacağı yer: Behram Köyü/Ayvacık /ÇANAKKALE
   c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
   d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
 
3- İhalenin
    a) yapılacağı yer: Kaymakamlık Toplantı Salonu.
    b) tarihi ve saati : 27/06/2018  - Çarşamba günü  saat: 12:00 
 
4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( Ek Standart formlarda bulunan Teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir oda kayıt belgesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi,
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11.maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12.maddesi (ihaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleri taşımadığına ilişkin Taahhütname,
4.1.9. Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli Vekaletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’i oranında gerçekleştirdiği, veya %50 ’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen iş veya işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin  %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
 4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;
 4.2.2.1. İsteklinin işi yürütecek Teknik Personel için Teknik Personel Taahhütnamesi,
            
4.3- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliğidir.  11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) Altyapı İşleri IV. ve  XI. grubu işler sayılacaktır.
5- İhale dokümanı Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde ve www.canakkale-ayvacik.gov.tr adresinde görülebilir ve 250,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Bedel, Ziraat Bankası Ayvacık Şubesi 9578701-5001 nolu hesaba yatırılacaktır. (İhalenin tekrarı halinde; ikinci defa ihaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunlu değildir.)
 6- Teklifler 27.06.2018 tarih ve saat 12:00'a kadar Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresine elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen işler için birim fiyat teklif üzerinden KDV Hariç olarak verilecektir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. Birim Fiyatlarındaki artış veya iş ile ilgili her türlü fiyat artışları ve bu artışlardan doğan talepler alınmayacaktır.
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin %6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için:Banka Hesap No : Ayvacık Ziraat Bankası 9578701-5035)
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
10-  Konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları ihaleye teklif veremezler.
 
Diğer hususlar:
NOT:1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.
2-Vekaleten ihaleye katılım halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenir.
3-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince ihale yetkilisi yüklenicilerden yazılı yeni tekliflerini isteme yetkisine sahiptir.
4- İhale dokümanında yer almayan huşulara ilanda yer verilmemiştir.
5- İhaleye teklif veren firmaların yetkilileri ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.
6- Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhale bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. İdare, ilgili Yönetmeliğin 34.maddesi doğrultusunda ihale yapıp yapmamakta serbesttir. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmeyecektir.
 
 Keyfiyet ilan olunur.
 
 
                                                                                                AYVACIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET
                                                                                                                     GÖTÜRME BİRLİĞİ